SNL

Deze regeling geldt voor het verbeteren, ontwikkelen of inrichten van natuur in de Ecologische Hoofdstructuur. Grondeigenaren en grondgebruikers komen hiervoor in aanmerking.

Er is subsidie voor het agrarisch natuurbeheer (vaak tijdelijke natuur) en het gewone natuurbeheer (blijvende natuur). De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:
• natuurbeheer
• agrarisch natuurbeheer
• landschapsbeheer (landschapselementen)
• kwaliteitsimpulsen zoals inrichting van nieuwe natuur en verbetering van bestaande natuur
• eenmalige subsidies voor omzetting van landbouwgrond naar natuur

Ambitie en Beheer
SNL-subsidie geldt lang niet overal. Je kunt bijvoorbeeld geen subsidie aanvragen voor het beheer van droge heide op natte kleigrond. De basis voor het subsidiestelsel is het zogenaamde natuurbeheerplan. Daarin zijn twee kaarten opgenomen:
• ambitiekaart
• beheertypenkaart

Inrichten van nieuwe natuur
Zie website Groen Ontwikkelfonds Brabant: http://groenontwikkelfondsbrabant.nl (let op: Laadt traag)

Beheren van bestaande natuur
Op de beheertypenkaart staat aangegeven welke natuur er nu op dit moment is. Voor het in stand houden daarvan is beheersubsidie beschikbaar. Om verschillende soorten natuur met elkaar te vergelijken is alle natuur ingedeeld met de Index Natuur en Landschap. Deze beheersubsidie geldt zowel voor agrarische natuur als gewone natuur.

N.B. Kijk voor actuele informatie over SNL op de site van de Provincie Noord-Brabant. Aan subsidies zijn allerlei gedetailleerde voorwaarden verbonden, die bovendien regelmatig veranderen. Aan de informatie op deze pagina kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.