ANB Brabant

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant.

Vanaf 1 januari 2016 is in ons land een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is.

Naar aanleiding van het nieuwe stelsel zijn 3 Brabantse collectieven opgezet. De collectieven zijn coöperatieve verenigingen, die sinds 2016 het agrarisch natuur-, bodem- en waterbeheer uitvoeren. De besturen van de collectieven worden gevormd door afgevaardigden van de lokale Agrarische Natuurverenigingen (ANV). Landelijk werken de 40 Coöperaties samen in BoerenNatuur.

De drie samenwerkende Brabantse collectieven West-, Midden- en Oost- Brabant presenteren hun werk en hun ambities in onderstaande brochure.

Brochure Brabants Collectief